«ایل‌دا» سریالی که دلاورمردی‌های ایلات و عشایر را به خوبی به نمایش گذاشت

«ایل‌دا» سریالی که دلاورمردی‌های ایلات و عشایر را به خوبی به نمایش گذاشت

تاریخ ارسال : ۲۱ / مهر / ۱۳۹۹